Uw sector

Onze opdrachtgevers zijn organisaties uit de industrie, de bouw & technische dienstverlening en onderwijsinstellingen. Dat is niet verwonderlijk gezien de ontwikkelingen en de thema’s die spelen in deze sectoren. Vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van Operational Excellence (o.a. Lean, ToC, Six-Sigma, Kaizen) en Service Management krijgen we steeds vaker opdrachten van public/non-profit organisaties.

Hoewel de sectoren van elkaar verschillen, delen ze een aantal uitdagingen en management-thema’s. Dat geldt vooral als we kijken naar de operationele organisatievraagstukken: meer doen met minder middelen en mensen door slimmer te werken.

De maakindustrie wordt vooral gekenmerkt door de topsector High Tech. Deze topsector omvat een aantal nauw met elkaar verweven sectoren: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- & ruimtevaart en materialen.

Besparen én innoveren (groeien én snoeien) staat centraal met de volgende belangrijke thema’s:

 • Human capital – vanwege de schaarste aan gekwalificeerd (technisch) personeel is strategische personeelsplanning in combinatie met Operational Excellence van groot belang: meer doen met dezelfde mensen door slimmer te werken.
 • Innovatie & duurzaamheid. De maakindustrie is kapitaalsintensief, en investeert gezamenlijk meer dan 2,3 miljard euro per jaar aan eigen onderzoek en ontwikkeling. Sommige bedrijven in deze sector investeren tot 20% van hun omzet aan R&D. Innovatie (procesinnovatie, productinnovatie en bedrijfsmodel-innovatie) in samenhang met duurzaamheidsoplossingen in de supply chain zijn noodzakelijk voor bedrijven die willen doorgroeien. Dit moet worden gerealiseerd onder tijdsdruk en continue druk op de kosten.
 • Ketenmanagement – Sommige bedrijven exporteren meer dan 90% van hun productiewaarde. China en India staan inmiddels bekend als de belangrijkste productielocaties van de wereld, hoewel veel West-Europese organisaties ook productiefaciliteiten optuigen in  Turkije en Servië. Deze locaties vormen eveneens belangrijke toegangspoorten naar het Midden-Oosten en Rusland. Hoewel door Covid en diverse politieke ontwikkelingen de gevaren van internationalisering zijn blootgelegd, blijft het een belangrijk thema op de bestuurstafel. Internationale flexibiliteit vraagt om supply chain transformatie & agility-vaardigheden die verder gaan dan Lean in de Keten biedt. Excellente supply chain en Operational Excellence zijn de basis. Samenwerking en digitalisatie in de keten is daarvoor essentieel.

De uitdagingen en thema’s in de maakindustrie leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsgebieden en adviesvragen:

 • Operational Excellence (slimmer en gestandaardiseerd werken) & flexibilisering van arbeid.
 • Wendbaarheid in internationaal perspectief.
 • Processen stroomlijnen in de keten (Lean in de Keten).
 • Resource efficiency & duurzaamheid in de keten (closed-loop supply chains).
 • Versterken van innovatie en ondernemerschap & verhogen van time-to-market: de ambidextere organisatie.
 • Evalueren en verhogen van de effectiviteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van verbeterprogramma’s zoals Lean Six Sigma.

[Lees verder…]

De sector Transport & Logistiek is een belangrijke topsector in Nederland. De sector omvat supply chain management, logistiek management, distributie en transportmanagement. Het belang van deze sector ligt niet alleen bij de activiteiten van de logistieke sector zelf (logistieke dienstverleners, transportbedrijven en ketenregisseurs), maar ook de bijdrage van de logistiek als ‘enabler’ voor de andere sectoren, waaronder de Topsector High Tech. De maakindustrie is afhankelijk van de Nederlandse logistieke diensten en van Nederlandse mainports en supply chains om hun producten op te slaan en te distribueren. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

De Nederlandse positie als logistiek land staat echter onder druk. De logistieke sector staat voor grote uitdagingen. Door toenemend transport is er steeds meer sprake van congestie; er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus; er is een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven en een lage innovatiegraad. De marges staan onder druk. De milieu-emissies moeten omlaag. Om opnieuw de toppositie terug te winnen en deze blijvend te behouden, zijn strategische stappen nodig om de logistieke activiteiten in Nederland efficiënter en duurzamer te maken.

Belangrijke uitdagingen en thema’s in deze sector zijn:

 • Lage kosten én innovatie. De spanning in de sector Transport & Logistiek is voelbaar in de noodzaak om gelijktijdig te innoveren en te besparen: groeien én snoeien. Kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen zijn onontkoombaar voor de korte termijn, maar om een leidende positie te behouden zijn ook professionalisering en innovatie van vervoersconcepten nodig. Daarnaast moet de sector vooral slimmer omgaan met bestaande resources. Hierdoor is Operational Excellence van groot belang voor deze sector.
 • Duurzaamheid: Lean & Green. Resource-efficiëntie en closed-loop supply chains zijn de nieuwe norm binnen de sector.
 • Effectieve ketenregie & efficiëntie van netwerk/dekkingsgraad. Transport en distributie-organisaties zoeken naar verlaging van de vaste kosten van hun netwerk en gelijktijdig zoekt men naar kosten-effectieve verhoging van de dekkingsgraad van hun netwerk. Door nieuwe, innovatieve serviceconcepten moeten ze gelijktijdig de volume in het netwerk vergroten. Organisaties die dit weten te combineren zijn de marktleiders van morgen.

De ontwikkelingen en thema’s in de sector Transport & Logistiek leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsgebieden en adviesvragen:

 • Benchmarking en optimalisatie van (closed-loop) supply chain operations.
 • Operational Excellence (slimmer en gestandaardiseerd werken) & flexibilisering van arbeid.
 • Processen stroomlijnen in de keten & samenwerken bij continue verbeteren.
 • Resource efficiency & duurzaamheid in de keten (closed-loop supply chains).
 • Opzetten en evalueren van ketenbrede verbeterprogramma’s (zoals Lean in de Keten).

[Lees verder…]

Voor bedrijven in de technische dienstverlening zijn het nog steeds magere jaren. Opdrachtgevers letten vooral op de laagste prijs, waardoor de marges nog steeds onder staan. Toch is het juist nu de tijd om onderscheid te maken. Richtinggevend zijn het verhogen van de waarde voor de opdrachtgever en het intern, of samen met ketenpartners, voorkomen van verspillingen: Meer voor Minder!

De gemiddelde Hands-on-Tool tijd  (HoTT) in de technische dienstverlening is al jarenlang te laag. Dat komt vooral door de steeds grotere mate van complexiteit van projecten en de hoge mate van variatie van het werk. Het werk is steeds moeilijker te plannen en er zijn veel mogelijke verstoringen in het directe werkproces. Als gevolg hebben technische dienstverleners weliswaar te maken met hogere toegevoegde waarde, maar ook lagere rendementen. Dit leidt tot grote druk op de productiviteit van zowel de directen (65% van de medewerkers is direct (installeren/monteren)) als van de indirecten (werkvoorbereiding, planning en teamleiders). Grote uitdagingen voor de sector zijn het (gelijktijdig) verlagen van de operationele kosten, het verhogen van de mate van professionaliteit (van monteurs en van de stafafdelingen) en het opvangen van het dreigende tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel in de sector.

De uitdagingen en thema’s in de technische dienstverlening leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsgebieden en adviesvragen:

 • Benchmarking van HoTT en optimalisatie van werkprocessen.
 • Operational Excellence (slimmer en gestandaardiseerd werken) & flexibilisering van arbeid.
 • Wendbaarheid in internationaal perspectief.
 • Processen intern optimaliseren en processen  in de keten stroomlijnen.
 • Verbeteren van de professionaliteit van zowel de indirecte als de directe organisatie.
 • Ontwikkelen van modern visionair leiderschap en het creëren van een cultuur van continu verbeteren (Lean-services).
 • Opzetten, ondersteunen en evalueren van verbeterprogramma’s zoals Lean management.

[Lees verder…]

De meeste hogescholen en universiteiten staan onder druk als gevolg van een aantal ontwikkelingen:

 • Demografie: Vergrijzing in de samenstelling van docenten en studenten. De afgelopen decennia is het aantal studenten aan universiteiten sterk gegroeid; het ministerie OCW verwacht een stijging naar 286.400 studenten in 2021. Daarna is er weer een afname te verwachten.
 • Economie: vooral het HBO heeft te maken met een toenemende concurrentie vanuit commerciële onderwijsaanbieders. De huidige HBO-instellingen moeten competitiever en meer onderscheidend worden.
 • Sociaal-Cultureel: De eisen van de student veranderen door hogere kosten voor het studeren. Bovendien worden studenten steeds mondiger. Contactmomenten in het onderwijs moeten daarom toegevoegde waarde hebben. Veel onderwijsinstellingen kampen met een veel te lage student-tevredenheid: studenten zijn vooral ontevreden over roosteren en het tijdig/snel geïnformeerd worden.
 • Politiek: De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk. Financiering van hogescholen wordt meer en meer gekoppeld aan prestaties (zoals prestatieafspraken gemaakt met de staatssecretaris in 2012); door bezuinigingen neemt de publieke bekostiging verder af. De taakstelling “Vermindering overhead in het hoger onderwijs” uit het Regeerakkoord loopt op van € 15 miljoen in 2014 tot € 65 miljoen structureel vanaf 2017 (inclusief groen onderwijs). Dit wordt via een korting op de rijksbijdrage van de hogescholen en universiteiten (inclusief academische ziekenhuizen) gerealiseerd.

Het gevolg hiervan is onder andere dat:

 • Hoger onderwijsinstellingen streven naar het realiseren van een slagvaardige en flexibele organisatie. De toenemende concurrentie vereist een slagvaardige en flexibele organisatie. Gelijktijdig betekenen de kortingen een vergaande noodzaak tot efficiëntie.
 • Voor de interne dienstverlening en onderwijsondersteunende processen wordt een verdere schaalbaarheid / flexibiliteit van de dienstverlening verwacht om aan te passen aan een wisselend aantal studenten. Dit betekent professionalisering van medewerker en processen en flexibilisering van de dienstverlening.
 • Transparantie, structurering en accountability van de interne dienstverlening (staf en diensten): centraal versus decentraal; schaal versus flexibiliteit; standaardisatie versus maatwerk.
 • Meer middelen zijn beschikbaar voor het primaire proces (de norm OP/OOP komt telkens hoger te liggen: 1,75. Dit betekent een streven naar efficiëntere bedrijfsvoering van en samenwerking tussen de diensten, staf en decentrale onderwijsondersteuning.

De uitdagingen en thema’s in het hoger onderwijs leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsgebieden en adviesvragen:

 • Benchmarking en optimalisatie van de productiviteit.
 • Operational Excellence (slimmer en gestandaardiseerd werken) & flexibilisering van arbeid.
 • Optimaliseren en stroomlijnen van onderwijs-logistieke processen en dienstverlenende processen.
 • Evalueren en verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van verbeterprogramma’s zoals Operational Excellence en Lean Six Sigma met als doel verhogen van student- en medewerkerstevredenheid én lagere kosten.

Comments are closed.