Onze oplossingen

OpX-Consultants is een adviesbureau op het gebied van Operational Excellence in de breedste zin des woord. Het gaat oplossingen implementeren én resultaat realiseren. Dit doen we op basis van onze implementatie- & procesvaardigheden en onze inhoudelijke competenties in onze vakgebieden:

  • Operational Excellence
  • Performance Management
  • Service Management
  • Verandermanagement

Als netwerkorganisatie beschikken over een pool van top-specialisten met specifieke vaardigheden. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers steeds een passend voorstel doen, het beste team samenstellen en vooral: resultaat realiseren.

meten=weten

Operational excellence is het managementconcept waarbij het operationele voortbrengingssysteem (zoals een productiesysteem of een dienstverleningssysteem) zodanig is ontworpen, bestuurd en georganiseerd dat de organisatie precies en tegen de laagste kosten kan maken en leveren waar de klant om vraagt. Operational Excellence heeft een harde (technische) en een zachte (culturele) component; beide zijn van belang om de operationeel excellente organisatie te ontwikkelen. Veel organisaties worstelen echter met deze paradox.

De technische kant van Operational Excellence is gebaseerd op een aantal thema’s zoals variabiliteitsmanagement, complexiteitsreductie en doorlooptijdverkorting. Hiervoor zijn six-sigma, simulatie en lean management belangrijke instrumenten. Hoewel deze instrumenten zijn ontwikkeld in de industrie, zijn ze met enige aanpassingen ook geschikt voor dienstverlenende organisaties. Toch worstelen nog veel (dienstverlenende) organisaties met de vraag hoe ze deze instrumenten het best kunnen inzetten.

De zachte, culturele kant van Operational Excellence is minstens zo belangrijk als de technische kant (de expertbenadering). Het toepassen van analyse- en ontwerpmodellen en instrumenten voor het ontwerpen van de blauwdruk betekent niet automatisch dat de verbetering gedragen en geborgd is in de organisatie. Vaak is ook een gedragsverandering nodig. De zachte kant is nodig omdat in het algemeen het succes op lange termijn bij een expertaanpak kleiner is dan 50%. Continu verbeteren vereist een cultuuromslag, een paradigmaverandering op alle niveaus in de organisatie

Opdrachtgevers worstelen vooral met de analyse, implementatie en borging van Operational Excellence. Hoe staan we ervoor? Waar liggen verbetermogelijkheden? Hoe realiseren en borgen we de resultaten? Veel van onze adviesprojecten richten zich dan ook op het meten, (her)invoeren en borgen van Operational Excellence.

Kennisdelen

De ontwikkelingen en belangrijke thema’s in uw sector zorgen ervoor dat uw organisatie voor complexe opgaven staat die om een heldere koers en richting vragen. Van belang is dat uw organisatie goed inspeelt op veranderingen, zonder verlies van productiviteit en effectiviteit.

Veranderingen raken de medewerkers in uw organisatie en vergen een intelligente aanpak. Het kan gaan om interne veranderingen, zoals nieuwe werkprocessen of systemen. Of om veranderingen vanuit de omgeving, zoals toegenomen concurrentie, krimp of duurzaamheidseisen. Het goed managen van veranderingen draagt bij aan betere organisatieprestaties.

OpX-Consultants helpt organisaties veranderingen effectief vorm te geven en te realiseren. De inhoudelijke verbetering of vernieuwing staat voorop. We voeren altijd, op basis van de best-practice veranderkundige inzichten, samen met u een veranderdiagnose uit  (meestal een combinatie van een Change Readiness Assessment, een Cultuurscan en een Kleurenscan) op basis waarvan we gezamenlijk het veranderproces vormgeven, de juiste interventies bepalen, een mijpalen planning opstellen, de verander-indicatoren opstellen om de voortgang van de verandering te kunnen meten en te kunnen bijsturen en stellen we een communicatieplan op.

Vervolgens helpen we het management in het veranderzadel en coachen we ze (Action-learning coaching) in het leidinggeven aan de verandering, zodat het geen feestje wordt van een externe adviseur.

Comments are closed.